Lisa Batiashvili takes the Sarah´s Music Horn Challenge